سایت شخصی ابوفاطمہ موسوی عبدالحسینی

جستجو

ممتاز عناوین

بایگانی

پربازديدها

تازہ ترین تبصرے

۰

اتحادیه کنفرانس حریت روز قدس و روز کشمیر رابا شکوہ برگزار کرد

 کشمیر فارسی فارسی یاداشت

اتحادیه کنفرانس حریت روز قدس و روز کشمیر رابا شکوہ برگزار کرد

دفتر نمایندگی خبرگزاری تقریب (TNA) شبه قارہ ھند واحد کشمیر , 5 شهریور 1390 ساعت 9:25

امسال مردم کشمیر با شکوه خاصی روز قدس را برگزار کردند با وجود اینکه دولت اجازه راه پیمائی نمی دھد کنفرانس حریت (اتحادیه احزاب مذھبی سیاسی کشمیر) امسال با شیوه جدیدی» روز قدس» و» روز کشمیر» را برگزار کرد۔ و در ۶۷ نماز جمعه برگزاری مراسم روز قدس و روز کشمیر ترتیب داده شد۔


بزرگترین مراسم در مسجد جامع سرینگر به رھبری رھبر کنفرانس حریت میر واعظ مولوی عمر فاروق برگزار شد۔در این مراسم شیعه و سنی حضور پیدا کرده بودند ۔

آقای مولوی فاروق ضمن محکوم سازی جنایات صھیونیسم و استکبار جھان علیه مسلمانان اظهار داشت که تنها راه برای مقابله با استکبار اتحاد و یکپارچگی مسلمانان بویژه سران کشور ھای اسلامی است و با اتحاد و یکپارچگی نه صرفا مسئله فلسطین حل خواھد شد بلکه مردم کشمیر ھم بحق خود دست پیدا می کند۔ و در این مقوله مشروح سخن گفتند سپس مدیر دفتر نمایندگی خبرگزاری تقریب شبه قاره ھند حاج آقای عبدالحسین کشمیری که برای شرکت در این مراسم دعوت شده بودند برای سخنرانی پیرامون فلسفه روز قدس و تقریب بین مذاھب اسلامی دعوت بعمل آورد۔

عبدالحسین کشمیری طی سخنان خود درباره احیاء موضوع مسئله فلسطین توسط حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اظهار داشت امام راحل (ره) ھمزمان با قیام نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران با عنوان کردن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنام «روز قدس» نهضت بیداری جھان اسلام را بنیاد نھادند و اکنون بعد از ۳۲ سال ثمرات آن مشاھده میشود۔

وی درباره «روز قدس و روز کشمیر» برگزار کردن را از آموزه ھای امام خمینی عنوان کرد و اظهار داشت که نامیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را علاوه بر روز قدس روز کشمیر ، الھام گرفته از امام راحل است که فرمودندروز قدس روز اسلام است و روز قدس جدایی حق از باطل است»۔ مسلمانان عالم موظف ھستند که مسائل خود را در روز قدس مطرح کند و مردم مظلوم کشمیر باوجود مظلومیت خود از مسائل جھان اسلام ھیچ گاه بی تفاوت نبوده و نخواھد بود۔ سپس از مردم خواست پیام خود را برای جھان اسلام ابلاغ کند و مردم شعار ھای «یا ایھا المسلموا اتحدوا اتحدوا را سر دادند»۔

نماینده خبرگزاری تنا سپس پیرامون فعالیت سازمان بین المللی تقریب بین مذاھب اسلامی مطالبی بیان کرده اظهار داشت که جمله مذاھب اسلامی واجب الاحترام ھستند و علمای ھر یک مذاھب اسلامی از عدم اشتراک و تقریب رنج می برند و تمام علمای اسلام ھمین دغدغه را دارند که مسلمانان باھم متحد باشند۔ و این کار زمانی ممکن است که مردم گوش به فرمان علمای خود باشند و مسائل اختلافی را در سطح عمومی مطرح نکنند بلکه برای میان کارشناس مذھبی محدود نگهه داشته شود۔

عبدالحسین در ادامه سخنان خود تجربه خود در زمینه ارتباطات خود با علمای اھل سنت بیان کرده اظهار داشت که چه در ھند چه در کشمیر شاھد بوده که علمای اھل سنت مثل علمای شیعه از دوری مسلمانان از یکدیگر رنج می برند و از اتحاد ، تقریب و احترام متقابل لذت می برند و آنکه از اتحاد مسلمانان رنج می برد اسرائیل است پس باھم بگوئیم «مرگ براسرائیل»۔ و ھمینطور شعار ھای مرگ بر اسرائیل در مسجد جامع کشمیر طنین انداز شد۔

کنفرانس حریت قطعنامه بشرح ذیل بمناسب روز قدس و روز کشمیر صادر کرد که در ھر ۶۷ مکان قرائت شد و مورد تائید مردم قرار گرفت:
۱برای آزاد سازی مسجد اقصی از چنگ اسرائیل صهیونیسم غاصب مسلمانان عالم دست به ھم داده یک حرکت منظم و منسجم را آغاز کنند و مقاومت ھای ضد صھیونسیم ھا را ھر چه بیشتر پشتیبانی کنند۔
۲برای تحقق امنیت در منطقه ،طرفداران جمھوریت با در نظر داشتن امنیت افغانستان و ھر چه بیشتر حسن روابط میان ھند ، پاکستان و چین، طبق خواسته ھای مردم کشمیر، یک راه حل برای مسئله کشمیر پیدا کند۔
۳نقض حقوق بشر در کشمیر تحت اداره ھند به یک فرھنگ تبدیل شده است و گزارش اخیر کمسیون حقوق بشر دولتی درباره کشف ۲۱۵۶ قبر گمنام این واقعیت را آشکار تر ساخته است و لذا علیه آن در دادگاه بین المللی حقوق بشر شکایت میشود۔
۴مردم سراسر کشمیر علیه ترور ھا ، دستگیری فعالان مذھبی و سیاسی، و نقض حقوق شھروندی ، بشری و مذھبی با وحدت کلمه موضعگیری خود را اعلام می کند۔
۵برای آزاد سازی نوجوانان و بزرگان خود که در زندان ھای ھند و کشمیر محبوس ھستند در سطح بین المللی فعالیت آغاز شود ۔
۶این جمع از مدعیان جمھوری می خواھند برای بستر سازی فضای مناسب برای تلاش راه حل مسئله کشمیر ، نیروی نظامی که در متن جامعه مستقر ھستند را به سنگرھای خود فرا خواند و قوانین ظالمانه امتیاز ویژه برای نیروی نظام را لغو کند۔ و روادید میان منقسم کشمیر آسان ساخته شود۔
۷اتحادیه کنفرانس حریت از میزمذاکره اعلام حمایت کرده ،ھر نوع مذاکره برسر کشمیر را با شناختن مردم کشمیر فریق اصلی قضیه را مشروط می داند که کشمیر متعلق به مردم کشمیر است که حق دارند سرنوشت خود را در دست خود داشته باشند۔

مراسم برگزاری روز قدس و روز کشمیر در ۶۷ مکان مقدس در کشمیر تحت اداره ھند بشرح ذیل برگزار شد:
۱مسجد جامع سرینگر به رھبری میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق
۲جامع مسجد بیروه به رھبری حکیم عبدالرشید
۳آستان عالیه دستگیر صاحب به رھبری امام جمعه و جماعت
۴مسجد محمدیه صوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۵اقراء مسجد به رھبری مولوی شوکت شاهین
۶مسجد شریف تی۔ آر ۔ سی به رھبری امام جمعه و جماعت
۷مسجد مرزا کامل صاحب به رھبری امام جمعه و جماعت
۸مسجد رحمت صوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۹مسجد قاسمیه بته مالو به رھبری امام جمعه و جماعت
۱۰مسجد اهلحدیث بته مالو به رھبری امام جمعه و جماعت
۱۱بقعه مسجد بته مالو به رھبری امام جمعه و جماعت
۱۲بقعه شیخ داوود صاحب بته مالوبه رھبری امام جمعه و جماعت
۱۳مسجد شریف گول مارکیت کرن نگر به رھبری امام جمعه و جماعت ۱۴. مسجد شریف سعید منصور ذالدگر به رھبری امام جمعه و جماعت
۱۵مسجد شریف طاهری به رھبری امام جمعه و جماعت
۱۶مسجد اهلحدیث شریف ذالدگر رھبری امام جمعه و جماعت
۱۷کترمسجد مهاراج بازار به رھبری امتیار احمد ریشی
۱۸مسجد بزم توحید اهل حدیث بهری کدل به رھبری گلزار احمد کاتجو ۱۹. جناب صاحب آنچار به رھبری محمد مقبول صوفی
۲۰مسجد خالد نیو کالونی به رھبری اعجاز احمد وانی
۲۱مسجد الٰهی باغ سرینگر به رھبری محمد ایوب
۲۲امام باڑه حسن آباد به رھبری حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سید محمد تقی موسوی
۲۳مسجد شریف آبی گزر به رھبری حجت الاسلام سید عابد رضوی
۲۴مسجد شریف شالیمار به رھبری امام جمعه و جماعت
۲۵مسجد شریف شیراز کالونی صوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۲۶مسجد شریف ملک صاحب صوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۲۷جامع مسجد ڈلگیٹ به رھبری امام جمعه و جماعت
۲۸مسجد شریف صنعت نگر به رھبری امام جمعه و جماعت
۲۹مسجد شریف نوگام به رھبری امام جمعه و جماعت
۳۰مسجد شریف گوری پوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۳۱مسجد شریف ایل۔ دی کالونی به رھبری امام جمعه و جماعت
۳۲مسجد حبی خواجه حبیب الله نوشهری به رھبری سید سلیم گیلانی
۳۳مسجد شریف تاکنواری نورباغ به رھبری محمد یوسف نقاش
۳۴مسجد شریف واتل پوره بیروه به رھبری جناب پروفیسر عبدالغنی بٹ
۳۵مسجد جامع و حسینیه بدگام به رھبری حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سید حسن موسوی
۳۶آستانه میر شمس الدین عراقی چادوره به رھبری حجت الاسلام سید یوسف موسوی
۳۷جامع مسجد ماگام به رھبری حجت الاسلام آقای سید محمد حسین موسوی
۳۸جامع مسجد سونه پاه بیروه به رھبری امام جمعه و جماعت
۳۹مسجد شریف کے ایم دی اسلام آباد به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۰مسجد النور کے پی رود اسلام آباد به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۱مسجد جمیعت اهلحد یث اسلام آباد به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۲مسجد شیخ العالم اسلام آباد به رھبری جناب مختار احمد وازه
۴۳مسجد خواجه میر علی اسلام آباد به رھبری جناب میرمحمد اقبال
۴۴مسجد قوت الاسلام کپواره به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۵مسجد رازی کپواره به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۶جامع درگموله به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۷جامع مسجد آرم پوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۸جامع مسجد کندی به رھبری امام جمعه و جماعت
۴۹جامع مسجد جدید هند واره به رھبری غلام نبی وسیم
۵۰مسجد جامع هند واڑه به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۱جامع مسجد نتونوسه به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۲جامع یونس کپواره به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۳جامع مسجد سوگام به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۴جامع مسجد وندک پوره پلوامه به رھبری سید بشیر اندابی
۵۵جامع مسجد سوپور به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۶مسجد مسلم پیر سوپور به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۷مسجد خوشحال متو سوپور به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۸مسجد شاله پوره سوپور به رھبری امام جمعه و جماعت
۵۹فیصل مسجد آرم پوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۶۰جامع مسجد هدی پوره به رھبری امام جمعه و جماعت
۶۱جامع مسجد تارزو به رھبری امام جمعه و جماعت
۶۲خانقاه معلی سوپور به رھبری جناب قطب عالم
۶۳مسجد شریف فروت مندی سوپور به رھبری محمد رمضان صاحب
۶۴مسجد شریف بابا یوسف سوپور به رھبری امام جمعه و جماعت
۶۵جامع مسجد پتوکھاه به رھبری جناب شکیل الرحمن
۶۶جامع مسجد اودی به رھبری امام جمعه و جماعت
۶۷جامع جمیعت همدانیه پابپور به رھبری امام جمعه و جماعت

 

 

تبصرے (۰)
ابھی کوئی تبصرہ درج نہیں ہوا ہے

اپنا تبصرہ ارسال کریں

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی