سایت شخصی ابوفاطمہ موسوی عبدالحسینی

جستجو

ممتاز عناوین

بایگانی

پربازديدها

تازہ ترین تبصرے

۰

سفرنامہ اردوی تھران

 فارسی یاداشت

باسمہ تعالی

سفرنامہ اردوی تھران

اردوی تھران کہ موسسہ دورہ کوتاہ مدت جامعۃ المصطفی العالمیہ روزہ جمعہ 12 رجب1431 برابر با 4تیر 1389 برای ما تدارک دیدہ بود یکی از شرین ترین ، آموزندہ و پر خاطرہ سفری بود کہ در یک فرصت کوتاہ، مطالب ژرفا در اختیار ما قرار دادہ شد ۔

برنامہ دورہ کوتاہ مدت ویژہ مدیران آموزشی حوزہ ھای علمیہ ھند و کشمیر کہ از روز یکشنبہ 30خرداد 89 آغاز شد و در ظرف 5 روز یعنی تا روز پنجشنبہ 3تیر 89 بالغ بر 20 کلاس فشردہ و فوق العادہ مفید برگزار شدند و ھر یک برنامہ راہ گشا و مورد نیاز بود،ولی روز ششم یعنی روز جمعہ، روز دیگری بود، ھم کلاس بود ھم تفریح ۔ بویژہ استاد گرامی و مجری این کلاس تفریح و سفر(اردوی تھران)، جناب مستطاب آقای رئیس زادہ زید عزہ کہ فوق العادہ زحمت کش و دارای اطلاعات خوب وتبحر در کارھای اجرای را دارند ، این سفر را شیرین ، پر خاطرہ و معلوماتی کرد ۔

قرار بود ساعت شش صبح طرف تھران حرکت کنیم ، با دقت کار و نظم جناب آقای رئیس زادہ ھمہ دوستان ساعت شش صبح آمادگی پیدا کردند و نزد اتوبوس حاضر شدند۔ ھمہ ما سوار شدیم و طرف مؤسسہ کوتاہ مدت حرکت کردیم چون آقای رئیس زادہ می خواست از مؤسسہ یک سری چیزھا را بہ اتوبس حمل کند از جملہ صبحانہ و قلم و کاغذ و بلندگو و ۔۔۔۔۔ این کار را در یک چشم بہم زدن انجام دادند۔ برای صبحانہ یک استاد دیگر جناب مستطاب آقای سید علوی دامت برکاتہ کہ شرف معیت در این سفر با وے پیدا کردیم برای تدارک نان سنگک از صبح زحمت کشیدہ بودند ۔ چون می خواستند نان تازہ برای صبحانہ بگیرند و نان وائی شلوغ بودہ و نان با کمی تاخیر بدست آمد و لذا سفر با کمی تاخیر شروع شد ۔

از مؤسسہ کوتاہ مدت ھمہ اساس مورد نیاز سوار کردند و در آخر جناب استاد سید علوی سوار شدند و ماشین طرف مجتمع بنیاد شھید بھشتی برای سوار کردن خواھران کہ در این دورہ حضور پیدا کردہ بودند حرکت کردند ۔ خواھران منتظر بودند ، سوار شدند و طرف تھران سفر را با ذکر صلوات آغاز کردیم ۔ سپس عطر صلوات با خواندن دعای عہد و دعای روز جمعہ توست جناب آقای علوی آگین تر شد ۔ ھنگامیکہ بہ مرقد مطھر قبلہ عاشقان ولایت حضرت آیت اللہ العظمی سید روح اللہ موسوی خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ رسیدیم جناب استاد رئیس زادہ دربارہ امام راحلرہ مطالبی ایراد فرمودند کہ بعض مطالب برای من جدید بود و یکی از آن این بود کہ حضرت آیت اللہ العظمی بروجردیرہ امام راحلرہ را امور بین المللی تفوذ نمودہ بودند ۔ کہ بیانگر تائید و تسلیم مراجع عظام تقلید دید جھانی امام راحلرہ می باشد ۔ البتہ یک مطلبی جناب آقای رئیس زادہ اشارہ داشتند کہ ھنگامیکہ امام راحلرہ را می خواستند اعدام کند علماء و مراجع عظام تقلید قم امامرہ را مرجع تقلید اعلام کردند، بنظرم جملہ درستی  نیست ۔ می توانستیم بگوئیم کہ اعلام مرجعیت امام راحلرہ ھمزمان با طوطعہ رضا خان برای اعدام امام راحلرہ بود ۔ یا اعلام مرجعیت امام راحلرہ برخلاف سنت بود  یا نزدیک بہ این موضوع ۔ چون اگر بگوئیم کہ اعلام مرجعیت امام راحلرہ مصلحتی بود ، این یک نوع تضعیف و انکار مقام علمی امام راحل رہدر ان مقطع زمان نشان می دھد کہ کار درستی نیست، من می خواستم بہ این مطلب اشارہ کنم ولی چون آقای رئیس زادہ در آغاز سفر قلم و کاغذ دست ما سپردہ بودند بخاطر نوشتن خاطرات سفر، با خود گفتم کہ این را در سفر نامہ خود بیاورم ۔ ھمچنین وقتیکہ آقای رئیس زادہ دربارہ تبعید امام راحلرہ سخن گفتند من بہ خاطرہ حذب خودم(انجمن شرعی شیعیان جموں و کشمیر) افتادم کہ مربوط بہ ما و امام راحلرہ می باشد ۔ و آن اینکہ ھنگامیکہ امام راحلرہ را خواستند بہ ترکیہ تبعید کند رئیس پیشین انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر[1]حضرت آیت اللہ آقای آغا سید یوسف موسوی قدس سرہ بہ امام راحل دعوت بہ کشمیر نمودند و امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ در جواب مرقوم فرمودند:»۔۔۔۔۔ از الطاف کریمہ و دعوت بمحل مذکور کہ علی الظاھر وطن آبائے اینجانب نیز بود متشکر شدم لکن ، اشتغالات فعلی از نعمت ۔۔۔[2] » خواستم بہ آقای رئیس زادہ اشارہ کنم کہ یک پرانتز اینجا باز کند و این مطلب از قول اینجانب اضافہ کند کہ (مردم کشمیر نہ در زمانیکہ رضا خان می خواست امام راحلرہ را اعدام کند و لذا مرجعیت آن عزیز در قم اعلام شد سپس امام راحل رہ مرجع تقلید عنوان شدند! خیر ما در سال 1348 ش امام راحلرہ را بعنوان مرجع تقلید قبول کردیم یعنی بلافاصلہ بعد از رحلت امام محسن حکیم رضوان اللہ تعالی علیہ در 27 ربیع الاول 1390 ھجری برابر با 1348 شمسی و در کشمیر رسالہ امام بزبان کشمیری در اوئل انقلاب بچاپ رسیدہ بود کہ شاید اولین رسالہ امام باشد کہ در یک زبان بومی با اجازہ امام راحلرہ بچاپ رسیدہ است) ۔  اینجا ھم گفتم کہ باشد در سفر نامہ خود این مطلب را منعکس کنم ۔ با ھمین صحبت ھای جناب آقای رئیس زادہ و خیالبافی بندہ ، ما بہ مرقد امام رسیدیم و اول صبحانہ صرف کردیم سپس تجدید وضو کردہ وارد حرم شدیم و خودم نہ فھمیدم کہ آنچہ چشمم می بیند قلب را ھمین مشاھدہ می کند ۔ فرمایش امام علی علیہ السلام کہ » قلب ، کتاب چشم است۔» اینجا کمی خلط شدم کہ آیا قلب من کتاب چشم است یا چشم من بہ کتاب قلب تبدیل شدہ است ۔ در ھمین حال و ھوا صدای یک دستہ از سربازان نوجوان کہ نسبت بہ امام راحلرہ ادای احترام اعلام می کردند جلب کردند، خواستم سرود آنھا گوش کنم و عشق شوق را روان کنم ولی بزور خودم را ضبط کردم ۔ بالاخرہ حرم را ترک کردیم و طرف بہشت زھراء سلام اللہ علیہا حرکت کردیم ۔

دیدار از بہشت زھراء سلام اللہ علیہا خیلی روحانی بود ، برای من درس عجیبی بود۔ خیلی می خواستم نالہ کنم ، مرثیہ خوانی کنم ولی بزور بر خود مسلط بودم ۔ دیدن قبور شھداء حلبچہ ، شھدای مکہ مکرمہ بویژہ توضیحات آقای رئیس زادہ خیلی متین و جذاب بود ۔ دیدن قبر یک شھید بزرگوار چون جناب سید احمد  ھم خیلی آموزندہ بود، علاوہ بر آن بیان چند یک خصلت ھای شھید کہ آقای رئیس زادہ برای ما بیان کردند کہ یکی از دلائل معطر بودن قبر آن عزیز چہ بودہ و من بعنوان یک طلبہ پیش آن شھید بزرگوار خیلی خجالت کشیدم ۔

بعد از بہشت زھراء سلام اللہ علیہا طرف سعد آباد دیدن کاخ منہوس پہلوی رفتیم و این مکان برای من خیلی خستہ کنندہ بود ، چون فضای مرقد امام رہ و بہشت زھراء روح مرا معطر کردہ بود در کاخ سعد آباد احساس نفس تنگی کردم لذا در چمن نشستم و منتظر برگشت دوستان بودم ۔ از سعد آباد طرف جماران رفتیم ۔

جماران یک دنیا عبرت کمتر از بہشت زھراء نبود ۔ من در یاد بود سالگر ارتحال امامرہامسال مقالہ بعنوان «امام خمینیرہ کی با بصیرت قوم پر سلام»(درود بر ملت آگاہ امام خمینیرہنوشتم کہ در تمام دنیا در اغلب روزنامہ ھای اردو زبان و سایت ھا منتشر شد ۔ در این مقالہ امتیازات مردم آگاہ ایران یاد آور شدم کہ بعد از معصومین  علیہم السلام  ھشتاد و پنج شخصیت ھا از کلینیرہ تا خمینیرہ شمردم کہ مثل امام خمینیرہ یا بالا تر از امام خمینیرہ بودند ولی چون مردم شناخت آن را پیدا نکردند موفق نشدند ولی مردم آگاہ ایران امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ را درک کردند و با تمام وجود ازش پشتیبانی کردند و سرفراز شدہ از تمام ملت ھا سبقت گرفتند۔ ولی در بہشت زھراء روی یک تابلو ارشاد امام خمینیرہ نوشتہ دیدم کہ امام فرمودند:» بانوان رھبر نہضت ما ھستند » من این مطلب را یاداشت کردم و بہ خود گفتم کہ اے کاش عنوان مقالہ را جور دیگر می نوشتم۔ اینکہ نوشتم درود بر ملت آگاہ امام خمینیرہ، باید می نوشتم درود بر مادران ایرانی کہ این ھمہ شھید دادند این قدر از ولایت فقیہ دفاع کردند و این جملہ جامع تر میشد۔ چون مادر جوھر اصلی است و مادران ایرانی با پشتیبان ولایت فقیہ جوھر مادر را باوج رساندند۔ این مادرما حضرت زھراء سلام اللہ علیہا بود کہ تمام وجود خود ، شوھر ، فرزندان و دوستداران را فدای اسلام کرد و با خون خود و فرزندانش شجرہ طیبہ اسلام را آبیاری کرد و بہشت زھراء حقیقتا بہشت زھراء است کہ مادران با فرزندان را گونہ ای تربیت کردند کہ با وجود آمدن بہشت زھراء انقلاب اسلامی را بیمہ کردند۔ و جماران را باید بعنوان مادر باید عنوان کرد۔

در این سفر با دیدار از جماران احساسی پیدا کردم کہ جماران را مادر شھید پروری بنامم و بگویم کہ زمانیکہ برای تمام عدالت خواھان سرتا سر گیتی جماران مادر آنھا عنوان نشود ، ظہور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف از ما فاصلہ می گیرد لذا لازم است جمال جماران و بہشت زھراء سلام اللہ علیہا برای جھان بنحو مطلوب ترمعرفی شود۔ چون مادر با کمال زجر و تکلیف بچہ را بدنیا می آورد ۔ امام راحلرہ در جماران فرزند انقلاب جہانی قائم آل محمد عجل علی ظہورک را بدینا آورد در حالیکہ خود از مریضی سرطان زجر می کشید ، از مرض قلب رنج می برد ۔ علاوہ بر این داغ این ھمہ شھداء ، دفاع مقدس و اعوان انصارش داشت و با این شرایط در جماران برای مقدمہ چینی انقلاب جہانی قائم آل محمد فضا را فراھم ساخت و من آن آنرا فرزند انقلاب مھدی عج می نامم و الحمد للہ این فرزند یعنی مقدمہ انقلاب جہانی قطب عالم امکان  امام زماں عجل علی ظہورک بدست رھبر فرزانہ حضرت امام خامنہ ای بخوبی تربیت و ھدایت میشد۔

از خدای سبحان مسئلت دارم کہ مرا توفیق عنایت کند کہ در راستای پشتیبانی از ولایت فقیہ و اطاعت از رھبرمعظم انقلاب حضرت امام خامنہ ای مدظلہ العالی بحرمت امام خمینیرہبعنوان شھادت  ختم بخیرمرحمت کند تا اینکہ لیاقت ھمجواری قطب عالم امکان آقا امام زمان روحی لہ الفداء حاصل شود ۔

عبدالحسین  کشمیری

‏شنبه‏، 2010‏/06‏/26 برابر با 5تیر 1389

تبصرے (۰)
ابھی کوئی تبصرہ درج نہیں ہوا ہے

اپنا تبصرہ ارسال کریں

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی